ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH VÀO QUỸ HƯU TRÍ DO COVID-19

Đối tượng, điều kiện và hồ sơ, thủ tục tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp, người lao động do ảnh hưởng Covid-19 được quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.

2021-09-13 15:06:09 - Việt Nam

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH VÀO QUỸ HƯU TRÍ DO COVID-19

Điều kiện, thủ tục tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí do Covid-19

Đối tượng, điều kiện và hồ sơ, thủ tục tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp, người lao động do ảnh hưởng Covid-19 được quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.

ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

Người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ

(1) Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021, mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 2021.

SỐ LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TÍNH GIẢM BAO GỒM:

- Số lao động chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết HĐLĐ, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

- Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

(2) Số lao động tham gia BHXH tính giảm tại khoản (1) chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01/5/2021.

THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

- Người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện theo quy định nêu trên được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị.

- Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Quyết định 23 thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng.

ĐÓNG BÙ VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

- Hết thời gian tạm dừng đóng theo quy định nêu trên, NLĐ và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả NLĐ ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

- Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

- Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt HĐLĐ thì người sử dụng lao động và NLĐ thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

- Trong thời gian từ ngày 07/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, người sử dụng lao động nộp văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định 23 cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

- Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan BHXH có trách nhiệm xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Các trường hợp đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Nguồn:thuvienluatvn

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công