BỘ LUẬT DÂN SỰ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự.

2019-08-19 12:03:08 - Việt Nam